Category Archives: Pedagogika

Pedagogika i pedagog

Absolwent pedagogiki jest człowiekiem szczególnie wyczulonym na sprawy drugiego człowieka, a zwłaszcza dziecka. Pedagodzy posiadają przede wszystkim umiejętności komunikacyjne i społeczne. Posiadają pewną łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich oraz są otwarci na dialog. Potrafią dostrzegać problemy o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.

pedagogika

Osoby kończące studia pedagogiczne posiadają wiedzę ogólną z pedagogiki, historii i filozofii, socjologii i psychologii, co jest niezbędne z punktu widzenia poznania procesów kształcenia, wychowywania, pracy opiekuńczej z dziećmi, a także samodoskonalenia zawodowego. Pedagodzy potrafią odpowiednio posługiwać się zdobytym w czasie studiów warsztatem metodycznym, a dzięki temu dostrzega i rozumie procesy zachodzące w środowisku i w człowieku, które w nim żyje. Dodatkowe umiejętności takie jak diagnozowanie sytuacji i zagrożeń zbiorowości i grup społecznych należą do innych umiejętności, jakie posiada pedagog.

Osoby kończące studia pedagogiczne, dzięki procesowi kształcenia są wyczuleni na czynniki rozwojowe ubóstwa, sieroctwa, deficyt i zanik więzi społecznych, toteż dzięki umiejętnościom zdobytym w czasie studiów przyczynia się do zmniejszenia negatywnych skutków tych czynników poprzez organizację sił społecznych na rzecz dzieci, młodzieży i osób niewydolnych.

Pedagodzy są bardzo potrzebni w każdym społeczeństwie, zarówno ich badania o charakterze teoretycznym, a przede wszystkim praca z podopiecznymi jest nad wyraz koniecznym społecznym działaniem.

Udzielę wszelkiej pomocy w pisaniu prac z kierunków pedagogicznych, przede wszystkim z pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej, nauczania początkowego, resocjalizacji i innych.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i charakterowi pisania prac z pedagogiki i ich relacji z rzeczywistą pracą z dziećmi i młodzieżą, oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w pisaniu prac dyplomowych, zarówno licencjackich jak i magisterskich, łącznie z przeprowadzeniem profesjonalnych badań empirycznych, a także prac zaliczeniowych. Doskonale znając realia polskiego szkolnictwa, jak również specyfikę pracy z dziećmi wiemy, że pisanie teoretycznych wywodów odbiega od powołania prawdziwego pedagoga, człowieka, któremu powierzane są dzieci.

Oferujemy przede wszystkim prace – łącznie z badaniami empirycznymi, ankietą, obserwacją i wywiadem – z zakresu:

 • pedagogiki wczesnoszkolnej
 • nauczania początkowego
 • animacji kultury
 • pozytywnej resocjalizacji
 • logopedii z audiologią
 • pedagogiki specjalnej
 • pedagogiki terapeutycznej
 • oligofrenopedagogika
 • surdopedagogika

Prace, które jesteśmy gotowi Państwu zaproponować, są specjalistyczną analizą badanego problemu, łącznie z ujęciem metodologicznym i empirycznym. Prace powstają przy udziale pedagogów specjalistów. Powierzając nam swoją dyplomówkę, zyskujesz pewność, że wzór pracy będzie pisany przez specjalistów z danej dziedziny.

Studia pedagogiczne są ogromnie ważnym kierunkiem. To w ręce pedagogów powierzany jest los młodego pokolenia. Wiedza z zakresu rozwoju człowieka w warunkach socjalizacji szkolnej odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu społeczeństwa.

Pedagogika podobnie jak inne nauki składa się z teorii i empirii. W przypadku gdy nauka dotyka żywego organizmu, postaci ludzkiej, kształtowania charakterów i postaw, główną rolę odgrywa praktyka działania. Pedagodzy zarówno studenci i pracujący zawodowo powinni przede wszystkim dbać o rozwój umiejętności praktycznych. Pisanie prac dyplomowych dla pedagogów jest więc elementem studiów zupełnie odbiegającym od założeń przyszłej pracy zawodowej. Badania literatury są czymś drugorzędnym w korelacji z pracą z dziećmi i młodzieżą. Stąd często tak wiele trudu i żmudnej pracy kosztuje studentów pedagogiki napisanie pracy dyplomowej, która jest jedynie obcowaniem z książką, nie zaś z człowiekiem, co jest zgodne z ich powołaniem.

Dominika

Kilka przykładów zrealizowanych zleceń

 • Występowanie zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej, 100 stron.
 • Orientacje życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie. Wyznaczniki społeczno-pedagogiczne, 120 stron.
 • Pozycja społeczna kobiety i jej poczucie szczęścia a pozycja w związku małżeńskim w świetle badań własnych, 95 stron.
 • Trudności wychowawcze rodziców dziecka autystycznego, 75 stron.
 • Stosunek uczniów klas 1-3 do obowiązków szkolnych i jego uwarunkowania, 80 stron.
 • Agresja i przemoc u dzieci w wieku szkolnym, 40 stron.
 • Zjawisko sponsoringu wśród młodzieży, 50 stron.
 • Fenomen internetu i jego miejsce w życiu współczesnej młodzieży, 65 stron.
 • Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły, 60 stron.
 • Trudności dzieci w uczeniu się matematyki. Studium przypadku, 70 stron.
 • Edukacja przedszkolna na przykładzie własnych działań edukacyjnych w grupie 4-latków, 45 stron.
 • Sposoby spędzania czasu wolnego młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie, 80 stron.
 • Dzieci i młodzież a sieć internetowa. Współczesne zagrożenia, 65 stron.
 • Narkomania wśród młodzieży jako przejaw niedostosowania społecznego, 80 stron.
 • Problem spożywania narkotyków wśród młodzieży gimnazjalnej w roku szkolnym 2010-2011 w gimnazjum, 50 stron.
 • Agresja i samoagresja osadzonych w zakładzie karnym (na przykładzie badań w ZK XYZ, 120 stron.
 • Resocjalizacja nieletnich w zakładach poprawczych na przykładzie działalności pedagogicznej  Zakładu Poprawczego w XYZ. Studium przypadku, 130 stron.
 • Zapotrzebowanie na stymulację kobiet skazanych na przykładzie Zakładu Karnego, 110 stron.